Prytanis 1089-2024

POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL TITULAR DEL PORTAL, PER AL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Aquesta Política de protecció de dades regula el tractament de dades personals facilitades per l’Usuari a través del portal d’Internet (d’ara endavant, el “Portal”) que PRYTANIS CENTRES ASSISTENCIALS (d’ara endavant, “el TITULAR DEL PORTAL”) posa a disposició dels usuaris d’Internet. Aquesta Política forma part integrant de l’Avís legal accessible en tot moment des del Portal.

L’Usuari garanteix que les dades aportades són certes, exactes, completes i actualitzades, i és el responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En cas que les dades aportades pertanyin a un tercer, l’Usuari garanteix que l’ha informat dels aspectes continguts en aquest document i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades al TITULAR DEL PORTAL per a les finalitats indicades.

El Portal pot oferir funcionalitats per compartir continguts mitjançant aplicacions de tercers, com Facebook, Twitter, Instagram, etc. Aquestes aplicacions o xarxes socials poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l'usuari en els diferents llocs web. Qualsevol informació personal que es reculli a través d’aquestes aplicacions pot ser utilitzada pels seus usuaris, i les seves interaccions es consideren sotmeses a les polítiques de privadesa de les companyies que faciliten les aplicacions.

El Portal pot allotjar blogs, fòrums i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l’intercanvi de coneixement i contingut. Tota la informació personal que l’usuari faciliti pot ser compartida amb altres usuaris d’aquest servei, sobre els quals el TITULAR DEL PORTAL no té cap control.

Per tal d’oferir informació o serveis d’interès en funció de la localització de l’Usuari, el PORTAL pot accedir a dades relatives a la geolocalització del dispositiu de l’Usuari en els casos en què la configuració de l’usuari ho permeti.

A efectes de seguretat tècnica i de diagnòstic de sistemes, de forma anonimitzada o agregada, el PORTAL pot registrar l’adreça IP (número d’identificació de l’accés a Internet del dispositiu, que permet que els dispositius, sistemes i servidors es reconeguin i comuniquin entre si). Aquesta informació també es pot utilitzar amb finalitats analítiques de rendiment web.

 

Qui és el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari?

Identitat: PRYTANIS CENTRES ASSISTENCIALS està formada per les entitats següents:

Denominació social: PRYTANIS HOSPITALET SA és una societat espanyola inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 30801, Foli 10, Full B182237, Inscripció 1a. CIF: A-61681557

Adreça postal: C/ Aprestadora 43, 08902, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Denominació social: PRYTANIS SERVICES SL és una societat espanyola inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 32962, Foli 191, Full B223188, Inscripció 1. CIF: B-62361894

Adreça postal: C/ Aprestadora 43, 08902, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Denominació social: PRYTANIS SA és una societat espanyola inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 9254, Llibre 8457, de la Secció 2a, Foli 111, Full número 105308, Inscripció 2a. CIF: A-58479981

Adreça postal: Carrer de Josep Torras i Bages, 55, 08830, Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

Denominació social: PRYTANIS GRAN VIA SL és una societat espanyola inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 37244, Foli 122, Full número 296559, Inscripció 1a. CIF: B-63655435

Adreça postal: Carrer d’Amadeu Torner, 48, 08902, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Denominació social: INCORPORATED SERVICES SL és una societat espanyola inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 33856, Foli 194, Full número 239794, Inscripció 1a. CIF: B-62603857

Adreça postal: C/ Aprestadora 43, 08902, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Les dades de contacte per a totes són:

Telèfon: +34 93 298 80 90

Correu electrònic: prytanis@prytanis.com

Web: http://www.prytanis.com

 

Amb quina finalitat tractem les dades personals de l’Usuari?

El TITULAR DEL PORTAL tracta la informació facilitada per l’Usuari amb la finalitat d’ocupar-se de les sol·licituds d’índole diversa que l’Usuari li faci arribar. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat pot ser:

Gestionar el registre com a usuari de la Plataforma: les dades personals que ens aporti seran objecte de tractament per tal d’identificar-lo com a usuari de la Plataforma i donar-li accés a les diferents funcionalitats, productes i serveis que estan a la seva disposició com a usuari registrat.

Contactar amb l’Usuari a través de correu electrònic, trucades telefòniques, enviament d’SMS o altres mitjans de comunicació electrònics equivalents, en relació amb actualitzacions o comunicacions relacionades amb les funcionalitats, els productes o els serveis contractats, incloses les actualitzacions de seguretat de la Plataforma, sempre que sigui necessari o raonable per a la seva execució.

Atendre les sol·licituds o peticions que faci l’Usuari a través dels canals d’Atenció al Client disponibles a la nostra Plataforma o a les botigues físiques, si n’hi has.

 

Gestionar els currículums tramesos a través del Portal.

La participació en blogs, mitjançant comentaris.

Les comunicacions a través de la Línia Ètica o Whistle-blowingHotline, enquestes.

Comunicacions electròniques de naturalesa informativa o publicitària dels nostres productes i serveis d’acord amb els seus interessos.

El TITULAR DEL PORTAL pot elaborar un perfil comercial segons la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

En cas que l’Usuari es registri al Portal a través del login social, el TITULAR DEL PORTAL només podrà accedir a les dades personals de l’Usuari per a les quals aquest hagi prestat el seu consentiment durant la configuració de l’accés de la xarxa social en qüestió. Els membres de la xarxa social corresponent podran accedir a tota la informació facilitada en connexió amb aquestes aplicacions socials; aquestes interaccions es regeixen per les polítiques de privadesa de les entitats que presten els serveis. El TITULAR DEL PORTAL no té cap control ni responsabilitat respecte de les entitats esmentades o de l’ús que facin de la informació de l’Usuari.

 

Informació sobre el tractament de dades per a l’enviament de comunicacions des del TITULAR DEL PORTAL.

El TITULAR DEL PORTAL tractarà les dades emprades o facilitades en les comunicacions informatives i/o promocionals per a finalitats consistents en l’enviament electrònic d’informació i comunicacions sobre serveis, activitats, publicacions i esdeveniments professionals del TITULAR DEL PORTAL, o el seguiment i l’optimització de les campanyes de màrqueting realitzades mitjançant tecnologies a l’efecte; així com per a l’elaboració de perfils amb finalitats comercials.

El consentiment per a l’enviament de les comunicacions esmentades es pot revocar en tot moment per a cadascuna de les comunicacions rebudes mitjançant el mecanisme habilitat amb aquesta finalitat.

El criteri de conservació de les dades es basa en la manifestació contrària al tractament per part seva. En tot cas, l’Usuari pot exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició mitjançant una petició a l’adreça postal o bé a través del correu electrònic que s’han indicat més amunt.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals de l’Usuari?

La base legal per al tractament de les dades és la legitimació per consentiment de l’Usuari o perquè el tractament de les seves dades és necessari per a la gestió i el manteniment d’un contracte que l’Usuari hagi subscrit; igualment, el tractament de les seves dades pot ser necessari per complir les nostres obligacions legals, i, finalment, podem utilitzar-les per aconseguir un interès legítim, com contactar amb l’Usuari i oferir-li productes i serveis que puguin ser del seu interès.

 

Durant quant de temps conservarem les dades personals de l’Usuari?

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud de l’Usuari o mentre l’Usuari no sol·liciti la seva supressió, sense perjudici dels terminis de 5 o 10 anys de prescripció de les accions de responsabilitat derivades d’una relació contractual, com estableixen els articles 1964 del Codi civil i 121-20 del Codi civil de Catalunya, respectivament, segons sigui aplicable un o l‘altre. En el cas concret dels currículums, les dades es conservaran durant el termini necessari per dur a terme el procés de selecció de personal, llevat que s’indiqui el contrari per part de l’interessat.

 

A quins destinataris es comunicaran les dades personals de l’Usuari?

El TITULAR DEL PORTAL té el suport de diversos proveïdors de serveis per poder oferir els productes i serveis esmentats, com ara serveis informàtics i d’emmagatzematge. Per aquest motiu procedirem a comunicar les seves dades quan sigui necessari per complir les finalitats esmentades en aquesta Política de protecció de dades.

Igualment, les dades es podran cedir a administracions i organismes públics per al compliment d’obligacions directament exigibles al TITULAR DEL PORTAL.

 

Quins drets té l’Usuari quan ens facilita les seves dades personals?

L’Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si el TITULAR DEL PORTAL tracta dades personals que el concerneixen, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, l’Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’Usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas el TITULAR DEL PORTAL interromprà el tractament de les dades, excepte quan hi hagi motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’Usuari pot plantejar les qüestions que consideri oportunes pel que fa a aquesta Política, així com exercir els seus drets en els termes previstos legalment, per a la qual cosa ha de dirigir una comunicació mitjançant correu postal o electrònic al TITULAR DEL PORTAL, a través de l’adreça postal o el correu electrònic que s’indiquen més amunt, amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyada d’una còpia del DNI o d’un document que acrediti la seva identitat.

 

Igualment, l’interessat pot exercir el dret a revocar el consentiment prestat en qualsevol moment i dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per presentar la reclamació que consideri oportuna.

 

CONDICIONS D’ÚS

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL I ÚS DELS CONTINGUTS:

Els textos, les imatges, el so, vídeo, dissenys interactius de pantalla, dissenys gràfics, informacions generals o especialitzades i la resta dels continguts d’aquest lloc web són propietat del TITULAR DEL PORTAL o de tercers que han sol·licitat llicència al TITULAR DEL PORTAL per al seu ús.

Tots els logotips, marques i dissenys industrials que apareixen en aquest lloc web formen part dels drets de propietat industrial del TITULAR DEL PORTAL i queda prohibida qualsevol modalitat de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sense l’autorització expressa del TITULAR DEL PORTAL. Es prohibeix la divulgació, utilització, transmissió, distribució, reproducció i transformació, total o parcial, en qualsevol suport o mitjà, dels continguts d’aquest lloc web sense el consentiment previ i exprés del TITULAR DEL PORTAL, tret que s’indiqui el contrari o el seu ús sigui a títol personal i no vulneri els drets reconeguts al TITULAR DEL PORTAL i això no suposi la concessió de cap llicència a l’Usuari. Queda prohibida terminantment la seva utilització per a finalitats comercials, promocionals o contràries a la llei, la moral o l’ordre públic, que puguin lesionar els interessos o perjudicar la imatge del Titular o de tercers legítims, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació.

No es permet la modificació dels originals d’aquest lloc web per cap mètode, ni la seva reproducció, exhibició pública, presentació o distribució, o qualsevol altra utilització per a finalitats comercials o públiques, tret que el TITULAR DEL PORTAL ho autoritzi prèviament i expressament per escrit per a determinats materials. Als efectes d’aquestes Condicions, està prohibit qualsevol ús d’aquests materials en altres llocs web o en un entorn informàtic en xarxa, sigui quina sigui la seva finalitat. L’autorització concedida per utilitzar aquest lloc web es considerarà finalitzada automàticament en cas que s’infringeixi qualsevol d’aquestes Condicions, i l’Usuari tindrà l’obligació de destruir immediatament qualsevol informació del lloc web obtinguda o impresa.

 

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITATS:

El TITULAR DEL PORTAL no garanteix que la informació d’aquest lloc web sigui correcta, estigui actualitzada ni completa, i aquest lloc web pot contenir imprecisions tècniques o errors tipogràfics.

El TITULAR DEL PORTAL no assumeix cap responsabilitat (i rebutja expressament tota responsabilitat) pel que fa a l’actualització d’aquest lloc web per mantenir la informació actualitzada i no garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant, l’Usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei, producte o tema descrit en aquest lloc.

El TITULAR DEL PORTAL tampoc no assumeix responsabilitat pels danys i perjudicis que l’usuari pugui patir per la manca de disponibilitat o de funcionament del lloc web i/o de tots o alguns dels seus elements, informacions, serveis, continguts, etc., o per la manca de veracitat o exactitud, ni pels danys i perjudicis que l’usuari pugui patir a través d’espais accessibles d’Internet, com ara pàgines web, etc., mitjançant hipervincles o enllaços establerts al lloc web.

NOM D’USUARI I CLAU D’ACCÉS:

En cas que alguna pàgina d’aquest lloc web requereixi l’ús de claus d’accés, l’Usuari és el responsable de protegir-la contra usos i revelacions no autoritzats. Qualsevol ús d’aquest lloc web mitjançant el nom i la clau d’accés de l’Usuari serà responsabilitat de l’Usuari. Cal que l’Usuari informi immediatament el TITULAR DEL PORTAL en cas que adverteixi qualsevol ús o revelació no autoritzada de la seva clau d’accés. L’Usuari només pot triar com a contrasenya paraules, números, o combinacions de paraules i números, que no siguin contraris a la llei, la moral, els bons costums acceptats generalment o l’ordre públic. Queda prohibida la utilització de claus que, d’alguna manera, suposin una infracció del dret de propietat industrial i intel·lectual, o coincideixin o s’assemblin a denominacions socials o eslògans publicitaris, quan no es tingui el títol pertinent per fer-ho. Els danys i perjudicis que pateixi el mateix Usuari o que l’Usuari generi a tercers com a conseqüència d’utilitzar claus i contrasenyes d’accés que vulnerin el que s’ha disposat aquí, seran responsabilitat única i exclusiva de l’Usuari.

CONNEXIONS A ALTRES LLOCS WEB:

Les connexions d’aquest lloc web a llocs web de tercers s’han establert únicament com una utilitat per a l’Usuari. En cas de fer servir aquestes connexions, cal abandonar aquest lloc web. El TITULAR DEL PORTAL no ha revisat tots els llocs web de tercers, i no els controla ni és responsable del seu contingut. Per tant, el TITULAR DEL PORTAL no dona suport ni fa cap declaració respecte d’aquests altres llocs web, o qualsevol informació, programari o altres productes o materials que s’hi trobin, ni dels resultats que es puguin aconseguir mitjançant la seva utilització. L’Usuari és l’únic responsable en cas de decidir accedir a qualsevol dels llocs web de tercers connectats a aquest lloc web.

MODIFICACIONS I ACTUALITZACIONS:

El TITULAR DEL PORTAL es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en el seu lloc web i, per tant, pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que s’hi prestin com la forma en què aquests hi apareixen presentats o localitzats.

TRADUCCIONS:

El text d’aquest lloc web pot estar disponible en altres idiomes que no són l’espanyol. El text pot haver estat traduït per una persona o per un programari informàtic sense intervenció ni revisió humana. Aquestes traduccions es proporcionen per a la vostra comoditat i el TITULAR DEL PORTAL no garanteix que la traducció sigui precisa o completa, tant si és una traducció automàtica com si l’ha feta una persona.

LLEI APLICABLE I FÒRUM:

El TITULAR DEL PORTAL perseguirà l’incompliment d’aquestes Condicions d’ús, per exemple qualsevol utilització indeguda del seu lloc web, mitjançant l’exercici de totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

Les possibles qüestions sobre l’ús d’aquest lloc web o dels seus continguts es regiran i s’interpretaran d’acord amb aquestes Condicions d’ús, l’Avís legal i la legislació espanyola, i, tret que alguna llei no ho permeti, les parts es sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona, amb renúncia de forma expressa a qualsevol altre fòrum que els pugui correspondre en virtut del seu domicili.

Sabem que no és fàcil trobar un lloc on estar millor que a casa. Voleu que us ajudem a trobar-lo?

Contacteu amb nosaltres

Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
/ Salut
Generalitat de Catalunya - Departament de Benestgar Social i Família
2024 © Prytanis SA - Avís Legal i Política de Privacitat  |  Política de Cookies  |  Panel Cookies